3 września 2016

Cel konferencji

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajów systemów prawnych. Celem konferencji będzie identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym. Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym. Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

Program

Szczegółowy plan konferencji

09:30 — 10:00
Rejestracja uczestników, otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników


Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ
Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – Prodziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ
Prof. dr hab. Elżbieta Feret - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski

10:00 — 11:30
I Sesja plenarna

dr Zygmunt Domański – Przewodniczący Konferencji – przywitanie uczestników i wykład otwierający

Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A.
Aktualne wyzwania polskiego sektora bankowego.

mgr Tomasz Talar - doktorant, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych, wyzwanie czy zagrożenie dla polskiego sektora bankowego.

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Komisja Nadzoru Finansowego jako (nie)zależny organ stojący na straży bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce

mgr Martyna Sawicka - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki pieniężnej w 2016 roku.

mgr Dajana Krajewska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

mgr Iwona Deręgowska - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski
Funkcje i znaczenie rekomendacji KNF dla sektora bankowego w Polsce.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Status prawny pracowników Narodowego Banku Polskiego.

12:00 — 12:30
Przerwa kawowa
12:00 — 14:00
II sesja plenarna

Wiktoria Qader, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Kary nałożone przez KNF na banki w latach 2010-2016.

Marta Górska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Źródła finansowania wzrostu długu publicznego w I półroczu 2016 roku w Polsce.

mgr Anita Niemczyk-Wójcik - doktorantka, Akademia Obrony Narodowej
Innowacyjny przedsiębiorca – wyzwania i szanse dla sektora bankowego w Polsce.

mgr Paweł Gołębiewski - doktorant, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.

mgr Marek Woźnicki Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Bezpieczeństwo depozytów pieniężnych wspólnot mieszkaniowych w świetle implementacji w Polsce Dyrektywy 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie systemów gwarantowania depozytów.

dr Paweł Sitek, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ
Stabilność sektora bankowego w RFN i USA.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Pozycja ustrojowa Komisji Nadzoru Finansowego.

dr Katarzyna Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Konstytucyjne aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego.

Informacje dla autorów

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

Ważne terminy:
15 sierpnia – termin zgłoszenia [imię i nazwisko autora, temat, słowa klucze, abstrakt]
5 września – ostateczna wersja tekstu do druku

Wytyczne do publikacji

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Feret – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Paweł Sitek – Wydział Prawa i Administracji WSFiZ Warszawa

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu – dr Paweł Sitek
Wicerzewodnicząca Komitetu – mgr Anita Niemczyk-Wójcik
Wiceprzewodniczący Komitetu – mgr Tomasz Talar
Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska
Członek Komitetu – dr Wojciech Maruchin
Członek komitetu – mgr Martyna Sawicka
Członek Komitetu – mgr Paweł Gołębiewski
Członek Komitetu – mgr Iwona Deręgowska

Współorganizatorzy:

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Pawia 55, Warszawa
aula nr 408 (piętro IV)

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: uniabankowa@vizja.pl

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.